Termes Legals

Sobre els correus electrònics sota el domini encis.coop

Els missatges i els fitxers annexes poden contenir informació confidencial. Si rep un correu sota el domini encis.coop i no és el destinatari o l’ha rebut per error o se li ha fet arribar per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per aquesta mateixa via i alhora el destrueixi o l’esborri, i que en tot cas s’abstingui d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers aquest missatge i fitxers annexes.

La seva adreça de correu electrònic juntament amb la informació que ens faciliti són tractats per SERVEIS A LES PERSONES ENCIS SCCL., C. Cintaires 30, 3r, 08242 Manresa, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i mantenir els contactes i relacions que es produeixin com a conseqüència de la relació que manté amb nosaltres.

La base jurídica que legitima aquest tractament serà el seu consentiment, l’interès legítim o la necessitat per gestionar una relació contractual o similar. El termini de conservació de les seves dades vindrà determinat per la relació que manté amb nosaltres.

Per a més informació sobre aquest tema, o per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat en aquells supòsits en què sigui possible mitjançant l’enviament d’una notificació per escrit, adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, a la següent adreça: SERVEIS A LES PERSONES ENCIS SCCL., C. Cintaires 30, 3er C., 08242 Manresa o per correu electrònic a través d’ encis@encis.coop. En el cas que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Serveis a les persones Encís SCCL no garanteix la integritat, la rapidesa o la seguretat d’aquest correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol altres manipulacions que facin tercers.

Avís legal

Aquest web té per objecte facilitar el coneixement i l’accés als productes i serveis oferts i prestats per Serveis a les Persones Encís, sccl. El seu contingut és propietat de Serveis a les Persones Encís, sccl pel que la còpia, ús, reproducció, distribució o qualsevol tipus de comunicació de la informació en ell recollida haurà de ser autoritzada per escrit per Serveis a les Persones Encís, sccl.

Serveis a les Persones Encís, sccl es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts d’aquest web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, Serveis a les Persones Encís, sccl es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la seva configuració o presentació, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís. Tant l’accés al web de Serveis a les Persones Encís, sccl com l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de la persona usuària, no responent Serveis a les Persones Encís, sccl de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. Serveis a les Persones Encís, sccl no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut de la seva web siguin exactes o complerts, excloent, especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de pàgines que es puguin enllaçar electrònicament, directa o indirectament, a través del seu web.

Poítica de privacitat de Serveis a les Persones Encís SCCL

La present Política de Privacitat ha estat redactada de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. La mateixa aplica a SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL

Identitat i dades de contacte del responsable del tractament
SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL
C. Cintaires 30, 3er C., 08242 Manresa,
encis@encis.coop
Contacte: Sílvia Armengol

Finalitats als quals es destinen les dades personals
La principal finalitat amb la qual SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL tracta dades personals dels seus clients és complir amb la relació contractual, les seves funcions establertes legalment. Així mateix, SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL tracta les dades dels clients amb la finalitat d’informar-los d’altres serveis, així com dels esdeveniments i activitats que duu a terme i puguin ser del seu interès.

Base jurídica
SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL tracta les dades personals sempre que es compleixi almenys una de les següents condicions:
1. Que l’interessat hagi donat el seu consentiment per a un o diverses finalitats específiques, com pot ser el cas de la subscripció a newsletters.
2. Que sigui necessari per a la prestació dels serveis acordats amb el client.
3. Que sigui necessari per al compliment de les obligacions legals de SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL.
4. Per l’interès legítim de SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL a difondre l’entitat i els seus serveis mitjançant accions de màrqueting, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals.

Destinataris als quals es poden comunicar les dades personals
En cas de ser necessari per a la prestació del servei, per al compliment d’obligacions legals, o per a qualsevol altra finalitat d’entre les anteriorment esmentades, les dades personals que SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL tracta poden ser compartides amb diverses categories de destinataris o amb autoritats competents o òrgans jurisdiccionals que ho requereixin.

Transferències a tercers països o organitzacions internacionals
SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL no durà a terme transferències de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En el cas que el servei ho requereixi SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL ho faria en compliment amb les lleis de protecció de dades aplicables i amb les garanties adequades.

Termini de conservació de les dades
Les dades personals dels clients la gestió dels quals és o hagi estat necessària per a la prestació del servei es conserva durant el temps necessari per poder justificar i/o rendir comptes respecte de la gestió, i/o a la necessitat de defensa enfront de potencials reclamacions, la qual cosa pot anar vinculat a terminis legals de prescripció, o a la possibilitat de rebre requeriments d’autoritats competents.

Seguretat del tractament
SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell adequat al risc, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats de tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

Els seus drets com a interessat
Pot exercir els seus drets com a interessat, dirigint-se a SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL, C. Cintaires 30, 3er C., 08242 Manresa, encis@encis.coop. Els interessats poden sol·licitar l’accés a les seves dades personals, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o poden oposar-se al tractament, o sol·licitar la portabilitat de les dades.
En els casos de tractaments basats en el consentiment, l’interessat pot per les mateixes vies retirar el consentiment a qualsevol moment. Així mateix, els interessats tenen dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Juny 2018

© Copyright 2008 Serveis a les Persones Encís, sccl.