Projecte MECEC+

Projecte Multicultural Early Childhood Education MECEC+

L’objectiu del projecte “MECEC +” és realitzar una anàlisi comparada sobre l’educació i la cura de la primera infància en tres països (Itàlia, Toscana – Hongria, regió de Budapest – Espanya, Catalunya) a través de l’anàlisi de capacitats, formació i estudis, sistemes educatius i normativa de referència, i l’observació de serveis educatius per a infants.

Les organitzacions associades són: Galileo Progetti Nonprofit Kft., Coordinador; ELTE Universitat de Budapest; Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék de Budapest; Arca Cooperativa Sociale; Universitat de Florència; i Serveis a les persones Encís SCCL.

L’objectiu general a llarg termini és contribuir a millorar la inclusió d’infants desafavorits per al desenvolupament de les seves habilitats, per garantir la igualtat d’oportunitats a l’entrada de l’escola i les habilitats necessàries per aconseguir bons resultats d’aprenentatge: l’educació preescolar té major retorn en termes de resultats i adaptació social dels infants.

Els infants considerats en risc d’exclusió social en aquest projecte són, en particular, minories culturals (ROM) i immigrants, i els infants en risc de pobresa o per sota del llindar de la pobresa.

Podeu descarregar l’informe final en castellà en aquest enllaç.

 

 

 

 

Project Multicultural Early Childhood Education MECEC+

The goal of the project “MECEC+” is to realize a compared analysis on early childhood education  and care in three countries (Italy, Tuscany – Hungary, Budapest region – Spain, Catalonia) through the analysis of skills, educators’ training and studies, systems and regulations reference, and the observation of educational services for children.

The partner organizations are: Galileo Progetti Nonprofit Kft., coordinator; ELTE University of Budapest; Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék of Budapest; Arca Cooperativa Sociale; University of Florence; Serveis a les persones Encís SCCL.

The overall objective in the long term is to contribute to improving the inclusion of disadvantaged children for the development of their skills, for guaranteeing equal opportunity at the entrance of the school, and the necessary skills to achieve good learning outcomes: the preschool education has the highest returns in terms of results and social adaptation of children.

The children considered at risk of social exclusion in this project are in particular cultural minorities (ROM) and immigrants, and children at risk of poverty or below the threshold of poverty.

You can download the final publication in this link.