Presentem el Balanç Social del 2017

14/12/2018

Presentem el Balanç Social del 2017

Un any més, presentem els resultats del Balanç Social de la cooperativa.

El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fem, utilitzem els resultats per millorar internament. A més, l’eina permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social. El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral.

Dins l’eina de balanç social es realitza el Qüestionari de qualitat laboral. Aquest qüestionari s’ha enviat a totes les treballadores de la cooperativa, i ha estat respost per un 60% d’aquestes.

Destaquem els resultats obtinguts, en especial, en l’àmbit de la satisfacció global, en la que els treballadors i treballadores han valorat amb un 8,35 sobre 10 el grau de satisfacció que els dóna la feina que fan, i amb un 8,03 sobre 10 el grau de satisfacció global per ser membres de l’organització.

Com a aspectes més positius, es destaquen el grau d’autonomia de la treballadora, el clima laboral i la relació amb els companys i companyes.

Com sempre, aquests exercicis ens serveixen per seguir millorant. Us agraïm a tots i totes la vostre participació en l’elaboració del Balanç Social d’aquest 2017.