Encís a la jornada economia feminista: acció institucional i lluites socials

11/04/2017

Encís a la jornada economia feminista: acció institucional i lluites socials

El passat 6 d’abril Encís vam assistir a les Jornada: economia feminista: acció institucional i lluites socials celebrada al MACBA organitzada per l’Ajuntament de Barcelona a través del Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD).

Dins la jornada vam assistir a la 3a taula: Mercat de treball amb perspectiva de gènere, on es va exposar molta informació rellevant i interesant referent al mercat de treball actual.

Primerament, per parlar del mercat de treball actual a Barcelona, cal que partim de la base que el Mercat laboral actual no és neutre. La societat actual ha anat desenvolupant construccions socioculturals, convertint les diferències biològiques en diferències socials.

La dona des dels anys 70 s’ha anat incorporant massivament al mercat laboral, però, contràriament, l’home no s’ha incorporat massivament a la vida domèstica, per tant,  les dones van passar de fer una feina a fer-ne dues.

Analitzant el mercat laboral de Barcelona, actualment veiem que el nombre de dones que treballen es superior al nombre de homes que ho fan, però dins d’aquesta superioritat numèrica, són més les dones contractades a jornada parcial en referència a la quantitat d’homes en la mateixa situació. A més a més, ens trobem amb segregacions. L’anomenat sostre de vidre fa referència a la dificultat que tenen moltes dones per ser reconegudes i ascendir dins les seves organitzacions. Per altra banda, la segregació horitzontal, que es produeix quan hi ha persones que tenen dificultats per accedir a una posició determinada pel motiu del seu gènere, com per exemple el sector de l’educació, on històricament sempre hi ha hagut més dones que homes.

Aquesta desigualtat entre gèneres al mercat laboral no és pot pal·liar només amb polítiques per incentivar l’ocupació de la dona en determinades professions. Cal començar per transformar i adaptar la concepció de la divisió de les tasques domèstiques fomentant la corresponsabilitat domèstica i la democratització de les cures.

Aquest canvi cultural s’ha d’incentivar a través de l’educació i de pòlitiques laborals que afavoreixin l’enteniment i l’aplicació d’aquests canvis. Actualment, les Formacions Professionals relacionades amb l’estètica estan formades per un 95% de dones, en canvi les de mecànica estan conformades per un 97 % d’homes.

Des d’Encís, és per nosaltres una obligació i un orgull exercir la responsabilitat de gestionar els recursos públics amb criteris de responsabilitat, sostenibilitat, qualitat i igualtat en col·laboració amb l’administració pública.

Ser una entitat sense ànim de lucre implica que mai es generen beneficis privats dels recursos públics. Sempre s’inverteix en la millora dels programes gestionats sempre enfocats a generar un canvi social que millori l’estat de la societat actual, i és per això que, com a cooperativa i organització del Tercer Sector, fomentem aquest canvi cultural a través de les polítiques implantades en el nostre Pla d’Igualtat; unes polítiques enfocades a fomentar la corresponsabilitat i eliminar barreres culturals per fomentar la igualtat de gènere al mercat de treball.

Podeu trobar més informació de la jornada al següent enllaç.