Auditories

Encís passa anualment una auditoria de comptes que certifica la veracitat d’aquests; a més a més, com a cooperativa, Encís disposa de la figura d’interventors de comptes, que també certifiquen aquesta informació.

Podeu consultar els informes d’auditoria i d’intervenció de comptes: