Consum cooperatiu

imatge_consumcooperatiu

Què entenem per economia social?

Entenem l’Economia Social com al conjunt organitzacions que operen econòmicament sota uns principis de participació democràtica en les seves decisions; que tenen autonomia en les seves formes de gestió; i a on hi ha una primacia de les persones per sobre del capital.

L’acció i la interacció d’aquestes organitzacions genera una racionalitat productiva on l’equitat i la solidaritat és la base del funcionament de totes les seves iniciatives; diferenciant-se d’aquesta manera de la ‘racionalitat capitalista,’ en tant aquesta no és ni solidària ni inclusiva; i de ‘l’economia pública’, en tant aquesta no permet la possibilitat d’autogestionar-se.

L’empresa d’Economia Social és un clar exemple de com la racionalitat i el progrés social són compatibles i de com l’eficiència empresarial pot conviure amb la responsabilitat social. 

Què entenem per consum cooperatiu?

Entenem per Consum Cooperatiu la conjunció d’uns valors i unes pràctiques de consum determinades, relacionades amb una visió concreta de Desenvolupament Sostenible del territori i de les persones a nivell local i mundial, basada en la promoció de relacions equitatives entre les persones i en la creació de sistemes de cooperativisme a la comunitat.

Què entenem per producte?

Un Producte és el resultat d’un esforç creador que té un conjunt d’atributs tangibles i intangibles, els quals són percebuts pels seus consumidors com a capaços de satisfer les seves necessitats o desitjos. Un producte pot ser un bé, un servei, una idea, una persona, un lloc; i existeix per raó d’un propòsit d’intercanvi; la satisfacció d’una o més necessitats o desitjos i/o per contribuir a l’assoliment d’un o més objectius d’una organització.

Què entenem per servei?

Un Servei és un conjunt d’activitats i recursos que busquen respondre la satisfacció o la cobertura d’una o més necessitats d’una o més persones, institucions, col·lectius i/o territoris. Aquest conjunt d’activitats i recursos fixa en el seu marc de desenvolupament unes expectatives determinades en el seu resultat i la seva forma d’assoliment.